• 27 lutego 2024

W ramach granic własności nieruchomości, które są wyznaczone przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie będzie trzeba mówić zarówno o tym co znajduje się nad nieruchomością jak i też tym, co jest pod jej powierzchnią. W ramach własności gruntowych nieruchomości znajdują się także powierzchniowe wody oraz wody w studniach i rowach. Natomiast własność Skarbu Państwa będą stanowić wody płynące. W ramach polskiego prawa są trzy rodzaje nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa 

Jest to nieruchomość, która będzie obejmowała część powierzchni ziemskiej i stanowi odrębny przedmiot własności. Do części składowych takiego gruntu wchodzą zawsze budynku oraz inne urządzenia, które są trwale z takim gruntem związane. Dotyczyć będzie to oczywiście drzew, roślin od momentu ich zasadzenia albo zasiania.

Nieruchomości budynkowe 

Tutaj chodzi o nieruchomości trwale związane z gruntem budynku, które w ramach szczególnych przepisów prawa będą stanowiły zupełnie odrębny od gruntu przedmiot własności. Dotyczyć to będzie przede wszystkim takich budynków, które są wniesione przez użytkowanie w ramach prawa użytkowania wieczystego bądź też przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Nieruchomości lokalowe 

Tutaj chodzi o nieruchomości, które stanowią część jakiegoś budynku i na podstawie odrębnych przepisów część takiego budynku będzie stanowić odrębny przedmiot własności. Właściciel takiego lokalu będzie także współwłaścicielem części gruntu oraz budynku w częściach wspólnych.

W przepisach kodeksu cywilnego można także znaleźć przepisy, które odnoszą się między innymi do nieruchomości rolnej, Chodzi o takie nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w ramach produkcji roślin i zwierząt. Nie wyłącza się w tym względzie także prowadzenia działalności produkcyjnej na gruncie ogrodniczym, sadowniczym czy rybnym. Aby ustalić, czy dany grunt ma przeznaczenie rolne, powinno się skorzystać z przepisów ewidencji gruntów i budynków. Można to oczywiście sprawdzić dokładnie w ramach planów zagospodarowania przestrzennego. Superficies solo cedit to zasada, która określa, że wszystko to, co zostało z gruntem związane w sposób trwały, będzie dzielić los prawny takiego gruntu. To wszystko, co jest wniesione, zasadzone czy posiadane będzie się stawało częścią składową takiego gruntu i jest własnością właściciela gruntu. I nie ma tutaj znaczenia, kto dokonał wniesienia tych elementów. Zasada taka nie będzie jednak dotyczyć przypadków, w których budynki czy lokale stanowią inne prawo własności od gruntu. W tym przypadku nie można zastosować takiej zasady dla losu prawnego tych części.

 

Top