• 27 lutego 2024

Na czym tracimy pieniądze przy ogrzewaniu domu?

Jeżeli przegroda zewnętrzna w budynku nie ma wystarczającej izolacyjności cieplnej, wówczas, w czasie zimy, gdy wnętrze jest ogrzewane, za dużo ciepła będzie przez tę przegrodę przenikać (uciekać). Pociągnie to za sobą nadmierne koszty ogrzewania i szybsze zużycie instalacji. Ponadto gdy ogrzewanie będzie niewystarczające lub gdy we wnętrzu znajdzie się bardzo duża ilość pary wodnej, może nastąpić zjawisko skraplania pary na ścianie we wnętrzu (kondensacja wilgoci), i w efekcie nastąpi zawilgocenie materiału.

Ogrzewanie domu - odopowiedni dobór materiałów

Tak więc bardzo istotne znaczenie przy projektowaniu ma takie dobranie materiałów i ich grubości w przegrodzie, aby te szkodliwe zjawiska nie występowały, czyli inaczej mówiąc – należy zaprojektować przegrodę o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła. Gdy w przekroju poprzecznym ściany występują dwa materiały o różnych wartościach współczynnika przewodności cieplnej (np. słup żelbetowy i wypełnienie ściany szkieletowej gazobetonem), to wówczas przenikanie ciepła przez te materiały odbywa się w różny sposób.

Współczynnik wymiany ciepła

Współczynnik K dla słupa będzie wyższy niż dla wypełnienia gazobetonowego, a więc przenikanie ciepła przez słup będzie szybsze. Tego rodzaju element przegrody, przez który następuje szybszy przepływ ciepła, nosi nazwę mostka cieplnego. Jeżeli powierzchnia mostka wynosi więcej niż 10% powierzchni przegrody, konieczne jest wykonanie oddzielnych obliczeń dla sprawdzenia intensywności przepływu ciepła przez mostek. Oczywiście temperatura wewnętrznej powierzchni mostka nie może być zbyt niska, czyli nie może na niej występować zjawisko kondensacji wilgoci.

Top